You are currently viewing โครงการปกติ

โครงการปกติ

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โครงการปกติ เปิดตั้งแต่ชั้นบริบาล-ชั้นมัธยมศึกษา

ระดับก่อนชั้นประถมศึกษา

การรับนักเรียน
เปิดรับนักเรียนชายและหญิง ตั้งแต่อายุ 3 – 5 ปี
ผู้ปกครองต้องนำเด็กมาสมัครด้วยตนเอง สูติบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ พร้อมทั้งทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับรูปเด็กขนาด 1 นิ้ว 3 รูป

การจัดชั้นเรียน
แผนกอนุบาล อนุบาล 1 – 3 อายุระหว่าง 3 ปี – 5 ปี

วันและเวลาเรียน
เรียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 15.30 น.
เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ภาคเรียน
ใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนตั้งแต่ 16 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน
ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ถึง 10 มีนาคม

เกณฑ์การคัดเลือก
สัมภาษณ์

ระดับชั้นประถมศึกษา

การรับนักเรียน
เปิดรับนักเรียนชายและหญิง ตั้งแต่อายุครบ 6 ปี
ผู้ปกครองต้องนำเด็กมาสมัครด้วยตนเอง สูติบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ พร้อมทั้งทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับรูปเด็กขนาด 1 นิ้ว 3 รูป

การจัดชั้นเรียน
แผนกประถมศึกษา ประถม 1 – 6

วันและเวลาเรียน
เรียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 16.20 น.
เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ภาคเรียน
ใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนตั้งแต่ 16 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน
ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ถึง 10 มีนาคม

เกณฑ์การคัดเลือก
สอบวัดความพร้อม

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

การรับนักเรียน
เปิดรับนักเรียนชายและหญิง
ผู้ปกครองต้องนำเด็กมาสมัครด้วยตนเอง สูติบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ พร้อมทั้งทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับรูปเด็กขนาด 1 นิ้ว 3 รูป

การจัดชั้นเรียน
แผนกมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา 1 – 6

วันและเวลาเรียน
เรียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 15.30 น.
เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ภาคเรียน
ใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนตั้งแต่ 16 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน
ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ถึง 10 มีนาคม

เกณฑ์การคัดเลือก
สอบคัดเลือก