Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 877,367
  Today : 238
   

 


 
   
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ จำนวน 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง 18 เมษายน 2559
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาจีน จำนวน 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง 18 เมษายน 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน รับสมัครถึง 10 เมษายน 2558
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล
ประกาศแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาจีน ครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล และเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 21 เมษายน 2557
  +อ่านข่าวประกาศก่อนหน้านี้ 
 


มอบรางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่ แผนกประถมศึกษา 2559


หน่วยเยาวชนสภาฯ และอาจารย์จากวิทยาลัยแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เยื่อมเยือน

 
 


วันสุนทรภู่ แผนกมัธยมศึกษา


กิจกรรม สานสัมพันธ์ พี่น้องแผนวิทย์-คณิต นักเรียนชั้นม.4-6

 
 


อบรมเชิงปฏิบัติการ:: การขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


กิจกรรม สานสัมพันธ์ พี่น้องแผนภาษาฯ นักเรียนชั้นม.4-6

 
 

++อ่านข่าวนานากิจกรรมก่อนหน้านี้