Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 4
  Visits : 609,645
  Today : 426
       

 

อ่านฉบับ 13-4 ปี 2556
อ่านฉบับ 13-3 ปี 2556
 
 
 
 
   
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล
ประกาศแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาจีน ครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล และเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 21 เมษายน 2557
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาจีน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
รับสมัครบุคลากรครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล และเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 56
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ บัดนี้ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 56
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ ณ 23 พฤษภาคม 56
  +อ่านข่าวประกาศก่อนหน้านี้ 
 
บริจาคโลหิต (ครั้งที่ 7)

แข่งขันประดิษฐ์กระทงลอย
 
 
มิตรภาพ "ร้อยใจเราคล้องใจคุณ"
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พระราชทานประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ
แก่โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 
 
ประชุมพบปะผู้ปกครอง
นักเรียนม.3 และ ป.6
ฟุตบอลประเพณีศรีราช-การช่าง
ครั้งที่ 47
 
 

++อ่านข่าวนานากิจกรรมก่อนหน้านี้