• 075-356565
  • info@sss.ac.th
  • 1 Rajadamnern Road, Tawang ,Mueang Nakhon Si Thammarat Thailand

หน้าหลัก

Previous
Next

หลักสูตรที่เปิดสอน

บริบาล

◉หลักสูตรโครงการปกติ ◉โครงการ English Programme (EP)

ประถมศึกษา

◉หลักสูตรโครงการปกติ Regular Program (RP) ระดับชั้นป. 1 - 6 ◉หลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น English Immersion Programme(E.I.P.) ระดับชั้นป. 4 - 6 ◉หลักสูตรโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP) ระดับชั้นป. 4 - 6 ◉โครงการ English Programme (EP) ป.1-6

ม.ปลาย

◉โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) 1.ทางแพทย์ทางด้านการแพทย์ Medical science 2.ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ◉ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนเข้มข้น汉语培训中心 ◉หลักสูตรปกติแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ◉หลักสูตรปกติแผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ◉หลักสูตรปกติแผนการเรียน ภาษา-สังคม เลือกภาษา 1.ภาษาเกาหลี 2.ภาษาจีน 3.ภาษาญี่ปุ่น ◉โครงการ English Programme (EP)

อนุบาล

◉หลักสูตรโครงการปกติ ◉โครงการ English Programme (EP)

ม.ต้น

◉หลักสูตรโครงการปกติ Regular Program (RP) ◉หลักสูตรโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP) ◉โครงการ English Programme (EP)

ประวัติ

พ.ศ.2444 หรือค.ศ.1901 ก่อตั้งโรงเรียนโดยมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน ที่เข้ามาสอนศาสนานำโดย ศาสนาจารย์เอคเคิลส์ และศาสนาจารย์เอฟ.แอล. สไนเดอร์ เปิดเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ สำหรับเด็กชายขึ้น แต่ก็ต้องปิดไปเนื่องจากไม่มีครูผู้สอนหลังจากนั้นประมาณหนึ่งปี วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2445 ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นมาอีกให้ชื่อว่า       โรงเรียนอเมริกัน-สกูล-ฟอร์บอยส์ (เอ เอ็ม ซี) ตั้งขึ้น ณ ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   ในตอนแรกนั้นศาสนาจารย์อาร์ ดับบลิวโพสท์ เป็นอาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2452                  มิสลาราชา เจ คูเปอร์ เข้ารับงาน ท่านเป็นผู้บุกเบิกทางการศึกษานี้ คือ ตึกที่ระลึก มิสคูเปอร์ (ปัจจุบันเป็นคริสตจักรเบธเลเฮ็ม)

พ.ศ.2461-2466           ศาสนาจารย์เอคเคิ้ลส์ และศาสนาจารย์เอฟ.แอล. สไนเดอร์ ได้ผลัดเปลี่ยนกันจัดการดูแลโรงเรียนอเมริกัน-สกูล-ฟอร์บอยส์ หลังจากนั้นมิซซิส เฮเลน แมกเคกก์ ได้รับหน้าที่ต่อ

พ.ศ.2473                  อาจารย์พลอด ณ นคร ได้เข้ามารับช่วงงานโรงเรียนต่อ รับหน้าที่เป็นครูใหญ่ นับว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งในโรงเรียน จนกระทั่งเสียชีวิตในปี พ.ศ.2492

พ.ศ.2484                  โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อใหม่จาก “อเมริกัน-สคูล-ฟอร์บอย” เป็น“ศรีธรรมราชวิทยา” เพื่อให้ถูกต้องตามรัฐนิยมฉบับที่ 9 โรงเรียนศรีธรรมราชวิทยา ได้เปิดสอน ณ ตำบลคลัง ซึ่งเป็นที่ดินของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ประทานแก่คณะมิชชันนารี

พ.ศ.2497                  ได้ย้ายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากสถานที่เดิม ระดับประถมศึกษานั้นคงเรียนอยู่ที่เดิม จนกระทั่ง          อาคารเรียนสร้างแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายไปเรียนรวมที่เดียวกัน

พ.ศ.2498                  โรงเรียนศรีธรรมราชวิทยา ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวง ศึกษาธิการให้เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล

พ.ศ.2510                  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้รับมอบกิจการโรงเรียนทั้งสองต่อจากคณะมิชชันนารีได้พิจารณารวมโรงเรียนศึกษากุมารีกับโรงเรียนศรีธรรมราชวิทยาเป็น โรงเรียน”ศรีธรรมราชศึกษา”จนกระทั่งปัจจุบัน

administrator

Directors ::ผู้อำนวยการ

ดร.แสงจันทร์  มิตรกูล

           การศึกษาให้คุณภาพชีวิต ชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่มีจุด สิ่งที่ทุกคนจะต้องดำเนินต่อไปก็คือ ต้องมีอุดมการณ์ และเป้าหมายทุกคนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทางด้านการศึกษาที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความมั่นคงในชีวิต ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรขอให้พระวจนะธรรมของพระเจ้าจาก พระธรรมฟีลิปปี บทที่ 4 ข้อ 13

        “ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” For I can do everything through Christ, who gives me strength.(Philippians 4:13)

       ที่จะเสริมแรงให้นักเรียนก้าวไปด้วยความแข็งแกร่งทั้ง ร่างกายและจิตใจ ที่เต็มล้นด้วยพระคุณ และความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป

          รั่วม่วงเหลือง ขาว แดง แฝงด้วยรัก
สุดประจักษ์ ฝังจิต ถวิลหา
ถึงวันลา อาลัย ทั้งน้ำตา
พบอีกครา ศิษย์ได้ดี มีสุขเอย

ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกคน

Manager ::ผู้จัดการ

ผู้ปกครองสุรพงศ์ มิตรกูล

         นักเรียนทุกๆคน เชื่อว่าที่ผ่านมาทุกคนมีความมานะ พยายาม ตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ แต่การศึกษายังไม่จบสิ้นนักเรียนต้องศึกษาต่อไป เรียนรู้ทุกสิ่งตั้งแต่ตัวเราเองถึงโลกทั้งใบต้องตามโลกให้ทัน บางทีเราเองอาจจะเป็นผู้นำของโลกก็ได้ถ้ามีความขยันอดทนพยายามต้องเตือนตัวเองเสมอว่าหนทางที่จะเดินต้องไม่ประมาท ไม่ย่อท้อ มีสติ เป็นคนดี ไม่ละทิ้งคุณธรรม 

“อย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่ต้องชนะความชั่วด้วยความดี”(พระธรรมโรม 12:21 )

        ต้องไม่ลืมผู้มีพระคุณตั้งแต่บุพการี ครูบาอาจารย์และสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้สร้างชีวิตให้เราประสบความสำเร็จ ขอพระเจ้าอวยพระพรนักเรียนทุกคนให้มีความสุขประสบความสำเร็จในทุกอย่างก้าวต่อไป ด้วยความรัก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนกมัธยมศึกษา

ดร.นันทิยา ขัมพานนท์

         ครูขอให้พระวจนะคำสอนของพระเจ้าที่นักเรียนได้ยินได้ฟังทุกวันตกผลึกอยู่ในชีวิตนักเรียนและพร้อมที่จะนำมาใช้เป็นแสงสว่างนำทางในการดำเนินชีวิต อีกทั้งการใฝ่ศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ความมุมานะ ความเพียรพยายามในการเรียน ความมุ่งมั่นตั้งใจทำการดีทุกอย่าง จะนำพาให้นักเรียนได้เดินไปถึงเป้าหมายของชีวิต จะนำมาซึ่งความสำเร็จ ความชื่นชมยินดี ความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนและครอบครัว
          ขอพระเจ้าทรงเมตตาอวยพระพรลูกศิษย์ของครูทุกคน ให้ประสบความสำเร็จ เป็นคนดี คนเก่ง มีความน่ารัก เป็นที่ยอมรับของทุกคน และมีความสุขในการดำเนินชีวิตตลอดไป

“อย่าเมื่อยล้าในการทำการดีทุกอย่าง เมื่อถึงเวลานักเรียนจะได้เกี่ยวเก็บผลจากการทำการดีนั้น”

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการ English Programme

ดร.จุฑาภรณ์ เต่าคำ

       First of all, I would like to thank you and your family,who trust our Srithammarat School. You have spent so much of your time in the school with teachers and friends, growing up every day in all parts of your life.  
      I am always so proud of you, your well-being, your good morals and positive attitudes. All of this is building in you and your friends while you grow up together in our school.
      My wishes are to see you develop the passion, thirst for learning, and to step outside of your comfort zone. I wish for you to take on new challenges, be confident in yourself, be a team player, and build strong relationships. I hope you will be resilient and never-ever compromise your integrity. I wish the school philosophy 

The fear of the Lord is the beginning of wisdomProverb 1:

will bring you to be in the favor of God.

May you and your family be abundantly blessed.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนกประถมศึกษา

นางอุบลรัตน์ คงทอง

     ความขยัน หมั่นเพียร ความพยายาม ความตั้งใจของนักเรียน จะนำพาไปสู่ความสำเร็จ อะไรที่เป็นสิ่งดีงามที่ได้รับจากศรีธรรมราชศึกษาขอให้นำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตข้างหน้า ครูใคร่ขอพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจงหลั่งไหลสู่ชีวิตของนักเรียนตลอดไป

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

นายสุชาติ เนาวพลชัยรัตน์

         ขอให้นักเรียนได้ดำเนินชีวิตต่อไปตามที่โรงเรียนได้ปลูกฝังนักเรียน ตลอดเวลาที่นักเรียนศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา คือ

          “ ความยำเกรงพระเจ้า เป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ ”
 “ ความรู้ คุณธรรม นำชีวิต ”
“ อยู่ให้เขาไว้ใจ ไปให้เขาคิดถึง ”

          ครูเชื่อว่าหากนักเรียนดำเนินชีวิตตามที่โรงเรียนได้ปลูกฝังนักเรียน นักเรียนจะประสบความสำเร็จในชีวิต และครูขอให้นักเรียนของครู เป็นผู้ที่ “ คิดดี ทำดี พูดดี ” แล้วชีวิตของนักเรียนจะได้ดี


ศจ.ดร.ลิขนะ พงศาปาน

นายธีระชัย ธุวนิมิตรกูล

นางศิริทิพย์  วิเศษไพร

นายสมภพ  อาเซ

นายอภิรักษ์  สารสมุทร

ศาสนกิจ

ครูศาสนาชฎาพร  เครือเอียด
อนุศาสก โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

ติดต่อเรา

(+66) 075356565

(+66) 075344030

info@sss.ac.th