แผนกอนุบาล  เลขที่ 1/5 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

แผนกประถมศึกษา – มัธยมศึกษา เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

แผนก English Programme ตั้งอยู่เลขที่ 110/14 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ หมู่ที่ 5 ต.ปากพูน อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000