AMC+

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075 356 565
โทรสาร : 075 344 030
E-mail : info@sss.ac.th

แผนกประถมศึกษา
โทรศัพท์ : 075 356 565 ต่อ 152

แผนกมัธยมศึกษา
โทรศัพท์ : 075 356 565 ต่อ 136

AMC-EP+

โครงการ English Programme
เลขที่ 110/14 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ หมู่ที่ 5
ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075 313 717

แผนกอนุบาล
เลขที่ 1/5 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075 356 659