แบบเครื่องแต่งกายนักเรียนมัธยม

ประกาศการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย) เปิดการเรียนการสอน แบบปกติ On-site พร้อมกันทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตร

ระเบียบนักเรียนแผนกมัธยมศึกษา

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เรื่อการแต่งกายของนักเรียน ,ข้อปฏิบัติการเป็นนักเรียน และอื่นๆ
อ่านรายละเอียดเพิ่ม

คำสั่งจังหวัด 1909/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37)