โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาเป็นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งคริสตศาสนา มุ่งฝึกอบรมและให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะของบุคคล โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคคลทุกด้านให้ถึงความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีศีลธรรม มีมนุษยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัยและสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจ และอารมณ์ที่มั่นคง มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่การงาน และประกอบอาชีพสุจริต มีประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตโดยสันติสุขในสังคมเป็นผู้มองการณ์ไกล และอุดมด้วยคุณธรรม มุ่งบำเพ็ญประโยชน์และอุทิศตัวเพื่อความดีทุกอย่าง

        การให้การศึกษาของโรงเรียนในมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มุ่งที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้โดยการกระทำและการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั้นคือ การเรียนรู้ที่ผู้สอนและผู้เรียนแสวงหาประสบการณ์ร่วมกัน ผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะทั้งเป็นผู้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ศิษย์ที่จะคิดจะถาม วิเคราะห์ค้นคว้าร่วมไปด้วยกันกับครู ทั้งนี้เพื่อศิษย์จะมีพลังแกร่งในการตัดสินใจเลือกค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ คือ การมีมนุษยธรรม และกล่าวได้ว่าการศึกษาอบรมของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เป็นการศึกษาด้วยชีวิต และเพื่อชีวิตและเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์