.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 6
  Visits : 1,201,255
  Today : 301
  ความยำเกรงพระเจ้า เป็นบ่อเกิดของความรู้

           โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาเป็นโรงเรียนในมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งคริสตศาสนา มุ่งฝึกอบรมและให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะของบุคคล โรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคคลทุกด้าน ให้ถึงความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีศีลธรรม มีมนุษยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัยและสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจ และอารมณ์ที่มั่นคง มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่การงาน และประกอบอาชีพสุจริต มีประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตโดยสันติสุขในสังคม เป็นผู้มองการไกล และอุดมด้วยคุณธรรม มุ่งบำเพ็ญประโยชน์และอุทิศตัวเพื่อความดีทุกอย่าง            การให้การศึกษาอบรมของโรงเรียนในมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มุ่งที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้โดยการกระทำและการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั้นคือ การเรียนรู้ที่ผู้สอนและผู้เรียนแสวงหาประสบการณ์ร่วมกัน ผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะทั้งเป็นผู้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ศิษย์ที่จะคิดจะถาม จะวิเคราะห์ค้นคว้ารวมไปด้วยกันกับครูทั้งนี้เพื่อศิษย์จะมีพลังแกร่งในการตัดสินใจเลือกค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ คือ การมีมนุษยธรรม และกล่าวได้ว่าการศึกษาอบรมของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย) เป็นการศึกษาด้วยชีวิต และเพื่อชีวิตและเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบอย่างของพระเยชูคริสต์

     
   
              ในปีการศึกษา 2555 ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามครรลองคริสต์ศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด มีความเป็นเลิศทางวิชาการ รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ แสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีสุขภาพร่างกายแข้งแรงาสมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีความสุข ก้าวทันโลกแต่มีความเป็นไทย โรงเรียนมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นสากล มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและพอเพียง ครูเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
     
   
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ
  2. พัฒนาบุคลากรครูผู้สอน บุคลากรด้านอื่นๆและระบบการเรียนการสอน
  3. พัฒนาระบบการบริหารงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  4. พัฒนาความสัมพันธ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกโรงเรียน
     
   
  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามครรลองคริสต์ศาสนา  มีสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจที่ดี  มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางการเรียนสูง มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  รู้จักวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง  รู้จักแสวงหาความรู้ สามารถพัฒนาตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รู้เท่าทัน รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง และเห็นคุณค่าของความเป็นไทย
  3. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทีทันสมัย พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน พัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้
  4. เพื่อพัฒนาผู้สอนให้มีศักยภาพ ประสิทธิภาพในการสอน  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตัวเองและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาผู้เรียน
  5. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาความสัมพัมธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  6. เพื่อพัฒนาโรงเรียน