1 ข้อมูลทั่วไป ::
ตั้งอยู่เลขที่ 1  ถนนราชดำเนิน  ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80000
โทรศัพท์  075-356 565   โทรสาร  075-344 030
E-mail :  info@sss.ac.th  website : https://www.sss.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/SrithammaratsuksaSchool

 

2 พื้นที่โรงเรียน ::
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา มีเนื้อที่แผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 43 ไร่ 2 งาน แผนกอนุบาล 10 ไร่ แผนก English  Programme ตั้งอยู่เลขที่ 110/14 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ หมู่ที่ 5 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวังนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ 20 ไร่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงศรีธรรมราชศึกษา 80 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา รวมทั้งสิ้น 153 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา มีอาคารเรียน และอาคารประกอบ ทั้งหมด 28 หลัง มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ                ติดต่อกับสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิศใต้                    ติดต่อกับชุมชนมะขามชุม

ทิศตะวันออก         ติดต่อกับวิทยาเทคนิคนครศรีธรรมราช

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

3 ข้อมูลด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ ::
อาคารเรียน 15 หลัง  อาคารประกอบ 13 หลัง
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 147 ห้องเรียน  แบ่งเป็น

ชั้นปฐมวัย                                           จำนวน    24  ห้อง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6                      จำนวน    37  ห้อง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6                        จำนวน    86  ห้อง

ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด 48 ห้อง

ห้องพยาบาล                                   จำนวน     5   ห้อง

ห้องปฏิบัติการ                                 จำนวน    38  ห้อง

ห้องกิจกรรมอื่นๆ                              จำนวน     5   ห้อง

พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/ นันทนาการ  ได้แก่

สนามกีฬา 7 สนาม ประกอบด้วย สนามฟุตบอล 2 สนาม สนามบาสเกตบอล 5 สนาม สระว่ายน้ำ 6 สระ ลานแปดเหลี่ยม โรงยิมเนเซียม ลานหน้าอาคาร A.M.C. ลานหน้าอาคาร 9 และลานหน้าอาคารอำนวยการ