Academic Activities Day

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา แผนกประถมศึกษา

    แผนกประถมศึกษาจัดกิจกรรม Academic Activities Day ประจำปีการศึกษา 2566 ในการจัดกิจกรรมชุมนุม เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการคิดและเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงตลอดปีการศึกษาและในแต่ละชุมนุมนำเสนอผลงาน