โครงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อน Day Camp

วันที่ 25มีนาคม – 25 เมษายน 2567

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา แผนกประถมศึกษา

    ด้วยทางโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา แผนกประถมศึกษา (ภาคปกติ) ได้จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน (Day Camp) ระหว่างวันที่ 25มีนาคม– 25 เมษายน 2567การเรียนการสอนทักษะทางวิชาการและกิจกรรมตามความถนัด ให้นักเรียนเลือกเรียนตามศักยภาพ ความแตกต่างของแต่ละบุคคล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เช่น กิจกรรมว่ายน้ำ คอมพิวเตอร์ นาฏศิลป์  ศิลปะ ฟุตบอล ภาษาจีน คีย์บอร์ด เมโลเดียลและกิจกรรมนันทนาการ(เพลง,เกม) ที่หลากหลาย