เพลงประจำโรงเรียน

A.M.C Shines

A.M.C Shines today, today A.M.C. Shines

A.M.C Shines today, today all the way

A.M.C Shines today, today A.M.C. Shines

When the sun goes down and the moon comes up A.M.C. Shines

ธงม่วงเหลือง

ธงม่วงเหลืองพลิ้วเด่นเป็นสง่า ใต้แผ่นฟ้าศรีธรรมราขศึกษาชาวแดงนั้น แข็งแกร่งเกียรติก้องเกรียงไกร  พวกเราภูมิใจไม่ลืมเลือนเพื่อพี่น้อง *ความรู้  คุณธรรม นำชีวิต  ชื่นชูจิตเป็นศักดิ์ศรีแก่ชาว ศ.ศ.  การกีฬาเราไม่รั้งรอพวกเรา ศ.ศ. เลื่องชื่อ ระบือนาม วิชาการนำเราให้ก้าวหน้า  คุณธรรมล้ำค่าพาจิตผ่องใส บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย พวกเราภูมิใจสามัคคีเปรมปรีดิ์ทั่วกัน *(ซ้ำ)