• 075-356565
  • info@sss.ac.th
  • 1 Rajadamnern Road, Tawang ,Mueang Nakhon Si Thammarat Thailand

อัตลักษณ์:พันธกิจ

อัตลักษณ์ระดับปฐมวัย

ระดับปฐมวัย :: เด็กรักตนเอง รักผู้อื่น รักสถาบัน รักและหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น

อัตลักษณ์ระดับขั้นพื้นฐาน

ระดับขั้นพื้นฐาน :: มารยาทดี มีปัญญา เด่นภาษา ศรัทธาสถาบัน

  • พันธกิจ

    1. พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21

  • 2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทุกฝ่ายให้มีมาตรฐานวิชาชีพและก้าวทันเทคโนโลยี

  • 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล