อัตลักษณ์ระดับปฐมวัย

ระดับปฐมวัย :: เด็กรักตนเอง รักผู้อื่น รักสถาบัน รักและหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น

อัตลักษณ์ระดับขั้นพื้นฐาน

ระดับขั้นพื้นฐาน :: มารยาทดี มีปัญญา เด่นภาษา ศรัทธาสถาบัน