อัตลักษณ์ของนักเรียน

  • ระดับปฐมวัย
    “เด็กรักตนเอง  รักผู้อื่น  รักสถาบัน รักและหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น”
  • ระดับขั้นพื้นฐาน
    “มารยาทดี  มีปัญญา  เด่นภาษา  ศรัทธาสถาบัน”