หนูน้อยนักคิด

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา แผนกประถมศึกษา

    แผนกประถมศึกษา จัดกิจกรรมหนูน้อยนักคิด โดยมีการนำเสนอโครงงาน และ สะเต็มศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

👉🏻 เพื่อฝึกให้นักเรียนรักและสนใจ ในวิชา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  เทคโนโลยี และ คณิตศาสตร์

👉🏻 เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทักษะร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

👉🏻 เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ให้กล้าแสดงออก ในการนำเสนอตามบทบาทของตน ให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ ต่อชุมชนและสังคม ต่อไป