บุคลากรฝ่ายศาสนกิจ

 จุติรัตน์
อาจารย์ชฎาพร จุติรัตน์

อนุศาสก

 จอจิต
อาจารย์อนุสรณ์ จอจิต

ครูผู้สอนคริสตจริยธรรม

 วิเศษไพร
อาจารย์ศิรินทิพย์ วิเศษไพร

ครูผู้สอนคริสตจริยธรรม

 อาเซ
อาจารย์สมภพ อาเซ

ครูผู้สอนคริสตจริยธรรม