วิสัยทัศน์

“โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษามุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
บนพื้นฐานคริสตจริยธรรมสรรค์สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
พัฒนาสู่สากล ในพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21”