ลดพุงลดโรค

วันที่14 กันยายน  2566

ลานอเนกประสงค์ และอาคาร 100 ปี

    รายละเอียดกิจกรรมที่ 1  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จะมีกิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธงตอนเช้า

  • เรื่องมาตรการ 661: เค็ม หวาน  มัน
  • เรื่องธงโภชนาการ การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่
  • กิจกรรมเกมถาม – ตอบ มีรางวัล

    รายละเอียดกิจกรรมที่ 2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 88 คน ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ หรืออ้วนให้มาเข้าร่วมกิจกรรมลดพุงลดโรค ซึ่งจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน การรับประทานอาหารที่ส่งผลต่อสุขภาพและการปฏิบัติจริงในการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น ในเวลา 14.00 – 15.20 น ณ หอประชุม 100 ปี คาบที่ 8 คาบกิจกรรมชุมนุม