รู้จัก AMC

พ.ศ.2444

ก่อตั้งโรงเรียนโดยมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน ที่เข้ามาสอนศาสนานำโดย ศาสนาจารย์เอคเคิลส์ และศาสนาจารย์เอฟ.แอล. สไนเดอร์ เปิดเป็นโรงเรียนเล็กๆสำหรับเด็กชายขึ้น แต่ก็ต้องปิดไปเนื่องจากไม่มีครูผู้สอนหลังจากนั้นประมาณหนึ่งปี วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2445 ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นมาอีกให้ชื่อว่าโรงเรียนอเมริกัน-สกูล-ฟอร์บอยส์ (เอ เอ็ม ซี) ตั้งขึ้น ณ ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชในตอนแรกนั้นศาสนาจารย์อาร์ ดับบลิวโพสท์ เป็นอาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2452

มิสลาราชา เจ คูเปอร์ เข้ารับงาน ท่านเป็นผู้บุกเบิกทางการศึกษานี้ คือ ตึกที่ระลึกมิสคูเปอร์ (ปัจจุบันเป็นคริสตจักรเบธเลเฮ็ม)

พ.ศ.2461-2466

ศาสนาจารย์เอคเคิ้ลส์ และศาสนาจารย์เอฟ.แอล.สไนเดอร์ ได้ผลัดเปลี่ยนกันจัดการดูแลโรงเรียนอเมริกัน-สกูล-ฟอร์บอยส์ หลังจากนั้นมิซซิส เฮเลน แมกเคกก์ ได้รับหน้าที่ต่อ

พ.ศ.2473

อาจารย์พลอด ณ นคร ได้เข้ามารับช่วงงานโรงเรียนต่อ รับหน้าที่เป็นครูใหญ่ นับว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งในโรงเรียน จนกระทั่งเสียชีวิตในปี พ.ศ.2492

พ.ศ.2484

โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อใหม่จาก “อเมริกัน-สคูล-ฟอร์บอย” เป็น“ศรีธรรมราชวิทยา” เพื่อให้ถูกต้องตามรัฐนิยมฉบับที่ 9 โรงเรียนศรีธรรมราชวิทยา ได้เปิดสอน ณ ตำบลคลัง ซึ่งเป็นที่ดินของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ประทานแก่คณะมิชชันนารี

พ.ศ.2497

ได้ย้ายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากสถานที่เดิม ระดับประถมศึกษานั้นคงเรียนอยู่ที่เดิม จนกระทั่งอาคารเรียนสร้างแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายไปเรียนรวมที่เดียวกัน

พ.ศ.2498

โรงเรียนศรีธรรมราชวิทยา ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวง ศึกษาธิการให้เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล

พ.ศ.2510

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้รับมอบกิจการโรงเรียนทั้งสองต่อจากคณะมิชชันนารีได้พิจารณารวมโรงเรียนศึกษากุมารีกับโรงเรียนศรีธรรมราชวิทยาเป็น โรงเรียน"ศรีธรรมราชศึกษา"จนกระทั่งปัจจุบัน

พ.ศ.2544

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ได้จัดการศึกษาหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (English Programme : E.P.)โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน ใช้สถานที่แผนกอนุบาลโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

พ.ศ.2546

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ได้ขยายการจัดการศึกษาเพิ่มเติมในระดับบริบาล หลักสูตรปกตินักเรียนระดับอายุ 2-3 ปี จำนวน 2 ห้องเรียน

พ.ศ.2549

โรงเรียนได้จัดโครงการสอนเสริมภาษาจีน ยิมนาสติค ดนตรีและนาฎศิลป์จีน โดยอาจารย์เจ้าของภาษาจากโรงเรียนเจียจี๋ มิคเคลสกูล ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นครูผู้สอน จนกระทั่งปัจจุบันโรงเรียนยังคงมีหลักสูตรรายวิชาภาษาจีนสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.2550

ได้พัฒนาการจัดการศึกษา เปิดหลักสูตร “โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านคณิตศาสตร์” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียนมีนักเรียนจำนวนห้องเรียนละ 40 คน ผู้ปกครองสุรพงศ์  มิตรกูล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ-ผู้อำนวยการและอาจารย์ปริญญา ตาวินโน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

พ.ศ.2546

โรงเรียนได้จัดการศึกษาส่งเสริมทางด้านการเรียนการสอนอีกหลักสูตรหนึ่งคือ หลักสูตร English Immersion Programme (E.I.P) ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย โดยเริ่มเปิดชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนห้องเรียนละ 35 คน ผู้ปกครองสุรพงศ์ มิตรกูล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ และอาจารย์นันทิยา ขัมพานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

พ.ศ.2554

โรงเรียนได้แยกแผนก English Programme มาตั้งอยู่ที่ ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเดิมเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพาณิชยการคณะพล

พ.ศ.2555

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาได้ขยายการจัดการศึกษาในหลักสูตรใช้ ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในระดับชั้นบริบาล โดยมีครูผู้สอนชาวต่างประเทศเป็นครู ประจำชั้น คู่กับครูชาวไทย และใช้ภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในอัตราส่วนร้อยละ 70

พ.ศ.2559

โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1ห้องเรียนและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1ห้องเรียน ผู้ปกครองแพทย์หญิงจงดี มิตรกูล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และ ผู้ปกครองแสงจันทร์  มิตรกูล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

พ.ศ.2560

โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1ห้องเรียน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน นางสาวจงดี มิตรกูล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และ นางแสงจันทร์ มิตรกูล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

พ.ศ.2561

โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตร โครงการ English Programme โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตร  Math -English and Graphic Design Program ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน

พ.ศ.2562

โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาจีนเข้มข้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน และการเรียนการสอนห้องเรียน Digital-Kid Learning Based (DLB Class) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการ English Programme นายสุรพงศ์ มิตรกูล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และ นางแสงจันทร์ มิตรกูล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

พ.ศ.2563

โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตร โครงการ English Programme โดยจัดการศึกษาโดยเปิดห้องเรียนวิศวกรรมพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Engineering Based Learning: EBL โดยมีนายสุรพงศ์ มิตรกูล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และ ดร.แสงจันทร์ มิตรกูล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

พ.ศ.2564

โรงเรียนได้เปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (Intensive Mathematics Program: IMP) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน ปรับปรุงหลักสูตรโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science Mathematics Program: SMP) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ออกเป็น ทางด้านการแพทย์ (Medical Science: SMPMS) และ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Science :SMPES) และห้องเรียนจินตคณิต ระดับประถมศึกษาตอนต้น (Mental Arithmetic Based Learning: MABL) ในโครงการ English Programme โดยมีนายสุรพงศ์ มิตรกูล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และ ดร.แสงจันทร์ มิตรกูล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

พ.ศ.2564

การดำเนินกิจการของโรงเรียน จัดการเรียนการสอนเป็น 4 ระดับ คือ ระดับ
บริบาล ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนมุ่งอบรมสั่งสอนนักเรียนเพื่อให้บรรลุตามปรัชญาของ
โรงเรียนที่ว่า "ความยำเกรงพระเจ้า เป็นบ่อเกิดของความรู้" พระธรรมสุภาษิต 1:7 ได้
ดำเนินการพัฒนางานด้านต่างๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา พ.ศ. 2560 รวมทั้ง
ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็นทำเป็น เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เป็นคนเก่ง
คนดี และมีความสุข เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลโลก โดยมี
ดร.แสงจันทร์ มิตรกูล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และ ดร.นันทิยา ขัมพานนท์ ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ