ประกาศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ฉบับที่ ๗๕ /๒๕๖๗

เรื่อง รับสมัครบุคลากรครูผู้สอนแผนกมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗

    โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย)
แผนกมัธยมศึกษา มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน
เพื่อทำการสอนในปีการศึกษา 2567 ดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 5 อัตรา แผนกมัธยมศึกษา
1) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา
3) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชานาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
4) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
5) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชาแนะแนวหรือสาขาจิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา (ทุกสาขาวิชาหากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 เมษายน 2567
ทางเพจ Facebook : AMCSD โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา แผนกมัธยมศึกษา