ประกาศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ฉบับที่ ๑๐๖ /๒๕๖๗

เรื่อง รับสมัครบุคลากรครูผู้สอนแผนกมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗

    โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย) มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน เพื่อทำการสอนในปีการศึกษา 2567 แผนกมัธยมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาจีน จีนธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ อัตรา
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน – 11 เมษายน 2567
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (ในวันและเวลาราชการ)