การรณรงค์โรคไข้เลือดออกภายในโรงเรียนแผนกประถมศึกษา

วันที่ 30  มิถุนายน 2566

ณ ลานอเนกประสงค์ และรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนแผนกประถมศึกษา

    ด้วยโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมการรณรงค์โรคไข้เลือดออกภายในโรงเรียนแผนกประถมศึกษา ขึ้นในวันที่ 30  มิถุนายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ และรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนแผนกประถมศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมช่วงเช้าและช่วงบ่าย

  • ช่วงเช้า จะเป็นกิจกรรมบนเวที โดยมีการเต้นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 เพลงโรคไข้เลือดออก และมีการรับชมวีดิทัศน์ การป้องกันโรคไข้เลือดออกรวมถึงการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากยุงลาย
  • กิจกรรมถาม-ตอบ หลังจากชม วีดิทัศน์ มอบรางวัล
  • ช่วงบ่าย จะเป็นการเดินรณรงค์สำรวจลูกน้ำยุงลาย เช่น ในคูน้ำที่มีน้ำขัง ต้นสัปปะรดสีหน้าประตูแผนกประถมศึกษา หน้าประตูทางเข้าแผนกมัธยมศึกษา หน้าอาคารอำนวยการ สวน AMC และบริเวณห้องน้ำแผนกประถมศึกษา
  • มีการใช้ เกล็ดซีโอไลน์โรยและใช้เว็คโทแบคผสมน้ำฉีดพ่นจุดที่มีไข่ยุง
  • มีการแจกแผ่นพับโรคไข้เลือดออกให้กับครูและผู้ปกครอง
  • มีการเปิดเพลงโรคไข้เลือดออกในขณะเดินรณรงค์

ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมการรณรงค์โรคไข้เลือดออก

  • นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ยุวกาชาด จำนวน  145  คน  และคุณครูผู้สอน จำนวน  3  คน
  • ครูถ่ายภาพ 1 คน
  • เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 1 คน