ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนภูมิยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี

(ปีการศึกษา 2566-2570)