ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง แผนกประถมศึกษา

เริ่ม 14 มิถุนายน 2566 – 17,19,24,26, กรกฎาคม 2566

ลานอเนกประสงค์

    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จะมีกิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธงตอนเช้า ในวันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2566 ดังนี้

 • สอนการแปรงฟันอย่างถูกวิธิ
 • สาธิตการแปรงฟัน
 • การใช้ไหมขัดฟัน
 • อาหารที่ส่งผลกระทบต่อฟัน
 • เกมถาม – ตอบ มีรางวัล
 1. มีการคัดเลือกนักเรียนฟันสวยทุกห้องเรียนโดยให้ครูประจำชั้นคัดเลือกมาห้องละ 1คน และทางฝ่ายพยาบาลจะคัดเลือกซ้ำอีกครั้ง เพื่อหานักเรียนที่ฟันสวยที่สุด รับเกียรติบัตร พร้อมของรางวัล
 2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะมีการจัดกิจกรรมย้อมสีฟันตามตารางต่อไปนี้
ว/ด/ปเวลาคาบระดับชั้นครูผู้สอน/ครูประจำชั้น
17 กรกฎาคม 256615.20 – 16.10คาบ9ป.6/1ครูนุชสรา/ครูสุรเดช
19 กรกฎาคม 256615.20 – 16.10คาบ9ป.6/2คุณศักดิธัช/ครูชคัตตรัย
24 กรกฎาคม 256608.20 – 09.10คาบ1ป.6/3ครูรัตนาภรณ์/ครูกุลปรียา
26 กรกฎาคม 256614.30 - 15.20คาบ8ป.6/4ครูวญิดา/ครูประจำชั้น ถ้าว่าง
26 กรกฎาคม 256608.20 - 09.10คาบ1ป.6/5ครูสุมาลี/ครูประจำชั้น ถ้าว่าง

3. ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง

 • นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยให้ความรู้หน้าเสาธงในช่วงเช้าและคณะครูผู้สอน ทุกห้องเรียน
 • ครูถ่ายภาพ 1 คน
 • เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 1 คน 
 • นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องเรียน จะมีกิจกรรมย้อมสีฟัน ตามตารางที่กำหนดข้างต้น