ประชุมสัมมนาทบทวนการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

   คณะผู้บริหาร และหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมสัมมนาทบทวนการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน ค.ศ. 2024 ผ่านระบบZoom