428619095_901088661809061_5640461269473005634_n
Academic Activities Day
IMG_1055
กิจกรรมการนำเสนอโครงงานและแข่งขันจรวดขวดน้ำ
408968079_900743561843571_2538411501284477459_n
กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง เดินทางไกล และทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ
426701257_892654249319169_8964338714521036427_n
กิจกรรมวันตรุษจีน
2
การรณรงค์โรคไข้เลือดออกภายในโรงเรียนแผนกประถมศึกษา
LINE_ALBUM_กิจกรรมลดพุงลดโรค_๒๔๐๔๑๗_2
ลดพุงลดโรค
1 2