ปณิธานครู

“รู้รักผู้เรียน  รู้จริงในการสอน  รู้ตระหนักพัฒนาตน”