คำขวัญโรงเรียน THE SCHOOL MOTTO

ความรู้ คุณธรรม นำชีวิต

Knowledge and righteousness will guide our lives