คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
(มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย)
วาระปีคริสต์ศักราช 2023-2026

ศาสนาจารย์กิตติวุฒิ ยาปัน

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

คณะกรรมการอำนวยการ สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ศาสนาจารย์ ดร.อรรณพ บุญเรือง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 9
สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ศาสนาจารย์สุรศักดิ์ ราชรักษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการอำนวยการ

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ศิษยาภิบาลคริสจักรเบธเลเฮ็ม 

คริสตจักรภาคที่ 9 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ดร.ปรเมศวร์ ชรอยนุช

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือ

ทางวิชาการ สำนักงานความเป็นเลิศ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

อาจารย์วรนุช พลายด้วง

ผู้แทนผู้ปกครอง

หัวหน้าแผนกมัธยม

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

อาจารย์เทวฤทธิ์ สถาพร

ผู้แทนครู

หัวหน้างานอาคารสถานที่แผนกมัธยม 

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

ผู้ปกครอง ดร.แสงจันทร์ มิตรกูล

ผู้จัดการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

ดร.นันทิยา ขัมพานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  

เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
(มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย)

ผู้ปกครอง ดร.แสงจันทร์ มิตรกูล

ผู้จัดการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

ดร.นันทิยา ขัมพานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

อาจารย์ชฎาพร จุติรัตน์

อนุศาสก

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

ดร.จุฑาภรณ์ เต่าคำ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการ English Programme

อาจารย์ไพลิน ยกเลื่อน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนกอนุบาลและประถมศึกษา

อาจารย์ณัฐฐินันท์ กังแฮ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนกมัธยมศึกษา

อาจารย์สุชาติ เนาวพลชัยรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายกิจการและสัมพันธ์ชุมชน