กิจกรรมวันตรุษจีน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา แผนกประถมศึกษา

    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ แผนกประถมศึกษา โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดย ดร. นันทิยา ขัมพานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็น ประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดกิจกรรมประวัติความสำคัญของเทศกาล ตรุษจีน การแสดงนาฏศิลป์จีน  การให้ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนและส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก ด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน ภาษาจีน