กิจกรรมการนำเสนอโครงงานและแข่งขันจรวดขวดน้ำ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา แผนกประถมศึกษา

    แผนกประถมจัดได้กิจกรรมการนำเสนอโครงงานและแข่งขันจรวดขวดน้ำ  ของนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) ของนักเรียนระดับชั้น ป.4-6  ซึ่งนวัตกรรมของนักเรียนผ่านกระบวนการคิด การออกแบบชิ้นงาน ลงมือทำและแก้ปัญหา  โดยหัวข้อหลักเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม (ต้นไม้) และการนำเอาขยะมาสร้างเป็นชิ้นงานนวัตกรรม เน้นการพัฒนาสิ่งของที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น จินตนาการไม่มีที่สิ้นสุด นวัตกรรมก็ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกัน ถ้าเราไม่หยุดพัฒนา