เซ็นสัญญาครูจีน
   
       
 

 

 
ท่านผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ นายสุรพงศ์ มิตรกูล และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางอุบรัตน์ คงทอง ได้ร่วมลงนามเซ็นสัญญาจ้างครูชาวจีน เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนในปีการศึกษา 2557