.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 6
  Visits : 1,201,255
  Today : 301

          โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2444 โดยมิชชันนารีอเมริกันเพรศไบทีเรียน เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เมื่อเริ่มแรกได้เปิดโรงเรียนเล็ก ๆ ใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนอเมริกันสกูลฟอร์บอย (เอ เอ็ม ซี)" ตั้งอยู่ที่ตำบล คลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปัจจุบันคือ คริสตจักรเบธเลเฮ็ม) ในปี พ.ศ. 2452 โดยมีศาสนาจารย์อาร์ ดับดลิวโพสท์ เป็นครูใหญ่ ต่อมามิสลาริยา เจ คูเปอร์ รับหน้าที่ต่อ ในปี พ.ศ. 2458 ได้มีการย้ายเด็กหญิงซึ่งแต่เดิมได้รับมาเรียน รวมกับเด็กชาย มาตั้งที่ ตำบล ปากพูน (ปัจจุบันคือตำบลท่าวัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของแผนกอนุบาล ในปัจจุบัน)โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนศึกษากุมารี" โดยมิสมิลเลอร์ เป็นครูใหญ่และมิสเฮเลนแมกเคกก์ได้รับหน้าที่ต่อมา

     

           ในปี พ.ศ. 2461 - 2466 ศาสนาจารย์เอคเคิ้ลส์ และศาสนาจารย์เอฟ แอล สไนเตอร์ได้ผลัดเปลี่ยนกันจัดการดูแลโรงเรียนอเมริกัน หลังจากนั้นมิซซิส เฮเลน แมกเคกก์ ได้รับหน้าที่ต่อ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2473 ครูพลอด ณ นคร ก็ได้รับหน้าที่เป็นครูใหญ่

           ในปี พ.ศ. 2484 โรงเรียนอเมริกันก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนศรีธรรมราชวิทยา" ได้ย้าย นักเรียนมัธยมศึกษามาตั้งในสถานที่ใหม่ คือทีตำบลปากพูน (โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา แผนกประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นที่ดินของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ประทานแก่มิชชันนารี ส่วนนักเรียนประถมศึกษายังอยู่ที่เดิมจนกระทั่งอาคารเรียนก่อสร้างเสร็จ จึงได้ย้ายนักเรียนประถมศึกษาไปอยู่ด้วยกัน

           ในปี พ.ศ. 2498 โรงเรียนศรีธรรมราชวิทยา ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวง ศึกษาธิการให้เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล

           ในปี พ.ศ. 2510 มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้รับมอบกิจการโรงเรียนทั้งสองต่อจากคณะมิชชั่นนารีได้พิจารณารวมโรงเรียนศึกษากุมารีกับโรงเรียนศรีธรรมราชวิทยาเป็น โรงเรียน " ศรีธรรมราศึกษา" จนกระทั่งปัจจุบัน

           ปัจจุบันการดำเนินกิจการของโรงเรียนอาศัยแนวทางการบริหารงานที่ได้วางไว้ในสมัยผู้บริหารรุ่นแรก ๆ และมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยการจัดการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ คือ 7

           ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการ โรงเรียนมุ่งอบรมสั่งสอนนักเรียนเพื่อให้บรรลุตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า " ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้" ได้ดำเนินการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตร รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อ เนื่องเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข

           โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย สหศึกษาเปิดรับนักเรียนหญิง ชาย ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนไป - กลับในระดับก่อนประถมศึกษา และนักเรียนประจำในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 1/5 ถนนราชดำเนิน ตำบล ท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่แผนกประถมและมัธยม 43ไร่ 2งาน แผนกอนุบาล 10 ไร่ รวมทั้งสิ้น 53 ไร่ 2 งาน มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ทั้งหมด 20 หลัง บริเวณโดยรอบเป็นชุมชนเมืองอันประกอบด้วย สถานศึกษา กองทัพภาคที่ 4 โรงพยาบาล โรงแรม ธนาคาร เทศบาลเมืองนครนครศรีธรรมราช

:
: ศ.ศ.
  ความรู้ คุณธรรม นำชีวิต
  อยู่ให้เขาไว้ใจ ไปให้เขาคิดถึง
: ม่วง เหลือง ขาว แดง
              สีม่วง หมายถึง ความสง่างาม เกียรติยศ
              สีเหลือง หมายถึง ความสว่าง ความสดใส ความน่าศรัทธา
              สีขาว หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์
              สีแดง หมายถึง ความกระตือรือร้น มีชีวิตชีวา ความเสียสละ

: ต้นยาง
   

ต้นยาง
       เป็นไม้ยืนต้นที่มีคุณค่าสำคัญยิ่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในวงศ์ Dipterrocarpaccae สกุล Dipterocarpus
     ต้นยาง เป็นต้นไม้ที่ยืนหยัด มั่นคง มีอายุยืนยาว เป็นต้นไม้ที่ให้คุณประโยชน์ต่อมนุษย์ ให้ความร่มเย็น อยู่คู่กับโรงเรียนมาเป็นเวลานานเป็นต้นไม้เศรษฐกิจที่มีมาทางภาคใต้ เปรียบเสมือนกับโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ที่มีมั่นคง ยืนหยัดอยู่ได้เป็นเวลากว่า 100 ปี เป็นสถานที่ให้ความร่มเย็นแก่ผู้ที่เข้ามาพักอาศัย เป็นสถานทีให้ความรู้และคุณธรรมแก่เยาวชนของชาติ