แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมมนาครู - เจ้าหน้าที่ ปฎิบัติหน้าที่ 1 - 5 ปี

กำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอบ (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษารอบสาม (ขั้นพื้นฐาน)

   
   
 
 
 
 
 

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
โทรศัพท์ (075) 356659, (075) 356565 โทรสาร (075) 344030 
E-mail : Info@sss.ac.th Homepage : www.sss.ac.th