มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก

มาตรฐานที่  ๑  เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้
๑.๑ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน 
๑.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต
๑.๓ มีความกตัญญูกตเวที
๑.๔ มีเมตตากรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
๑.๕ ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และสิ่งแวดล้อม
๑.๖ มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีจิตใจสำนึก ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ตัวบ่งชี้
๒.๑ รับรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
๒.๒ เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ ๓  เด็กสามารถทำงานจนสำเร็จ  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งชี้
๓.๑ สนใจและกระตือรือร้นในการทำงาน
๓.๒ ทำงานจนสำเร็จและภูมิใจผลงาน
๓.๓ เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
๓.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด  คิดแก้ปัญหาและคิดริเริ่มสร้างสรรค

ตัวบ่งชี้
๔.๑ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้
๔.๒ แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
๔.๓ มีจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มาตรฐานที่ ๕  เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้น

ตัวบ่งชี้
๕.๑ มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่–เล็ก
๕.๒ มีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  ๕
๕.๓ มีทักษะในการสื่อสาร
๕.๔ มีทักษะในการสังเกตและสำรวจ 
๕.๕ มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์
๕.๖ มีทักษะในเรื่องจำนวน  ปริมาณ  น้ำหนัก และการกะประมาณ                                              ๕.๗ เชื่อมโยงความรู้และทักษะต่าง ๆ     

มาตรฐานที่ ๖  เด็กมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่านและพัฒนาตนเอง

ตัวบ่งชี้
๖.๑ รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล และมีความสนใจใฝ่รู้
๖.๒ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว และสนุกกับการเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๗ เด็กมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

ตัวบ่งชี้
๗.๑ รักการออกกำลังกาย  ดูแลสุขภาพ  และช่วยเหลือตนเองได้
๗.๒ มีน้ำหนัก  ส่วนสูง  และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
๗.๓ เห็นโทษของสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่งมอมเมา
๗.๔ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๗.๕ ร่าเริงแจ่มใส  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น

มาตรฐานที่ ๘ เด็กมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี และการเคลื่อนไหว

ตัวบ่งชี้
๘.๑ มีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
๘.๒ มีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรี
๘.๓ มีความสนใจและร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว

 

มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง  เข้ากับชุมชนได้ดี  และมีครูพอเพียง 

ตัวบ่งชี้
๙.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
๙.๒ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อนร่วมงาน  และบุคลากรทางการศึกษา
๙.๓ มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก
๙.๔ มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง 
และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
๙.๕ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
๙.๖ สอนตรงตามวิชาเอก–โท  หรือ ตรงตามความถนัด   ๙.๗ มีจำนวนพอเพียง(หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน)

มาตรฐานที่ ๑๐   ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ตัวบ่งชี้
๑๐.๑ มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๑๐.๒ มีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล
๑๐.๓ มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
๑๐.๔ มีความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก
๑๐.๕ มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงโดยคำนึงถึงพัฒนาการตามวัย
๑๐.๖มีการนำผลกาประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ                 ๑๐.๗ มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและนำผลไปใช้พัฒนาเด็ก

 

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้
๑๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๑๑.๒ มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นำทางวิชาการ
๑๑.๓ มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ
๑๑.๔ การบริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กร อย่างเป็นระบบครบวงจร

ตัวบ่งชี้
๑๒.๑ มีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์
๑๒.๒ มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
๑๒.๓ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๔ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๑๒.๕ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาเด็ก 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

ตัวบ่งชี้
๑๓.๑ มีการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา     
๑๓.๒ มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม
๑๓.๓ มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา
๑๓.๔ มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๑๓.๕ มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

ตัวบ่งชี้
๑๔.๑ มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กและท้องถิ่น
๑๔.๒ มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองความสนใจและ
เหมาะสมกับวัยของเด็ก
๑๔.๓ มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียน
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๑๔.๔ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการผ่านการเล่นและเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
๑๔.๕ มีการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของเด็กอย่างเป็นระบบ
๑๔.๖ มีการนิเทศและนำผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม/ประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอ
๑๔.๗ มีการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์ ๑๔.๘ มีการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  และพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๑๕  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย

ตัวบ่งชี้
๑๕.๑ มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างทั่วถึง
๑๕.๒ มีการจัดกิจกรรม  กระตุ้นพัฒนาการทางร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคมและสมอง ตอบสนองความสนใจและส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
๑๕.๓ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม
๑๕.๔ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ  ดนตรี และการเคลื่อนไหว
๑๕.๕ มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาไทย
๑๕.๖ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

มาตรฐานที่๑๖ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาตามธรรมชาติ
เต็มศักยภาพ

ตัวบ่งชี้
๑๖.๑ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม   
๑๖.๒ มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก  ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
๑๖.๓ มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
๑๖.๔ มีห้องเรียน ห้องสมุด สนามเด็กเล่น  พื้นที่สีเขียว   และสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี   
๑๖.๕ มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

 

มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

ตัวบ่งชี้
๑๗.๑ มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
๑๗.๒ มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
๑๗.๓ สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา  และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษา  และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน  องค์กรทางศาสนา  สถาบันทางวิชาการ  และองค์กรภาครัฐและเอกชน   เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

ตัวบ่งชี้
๑๘.๑ เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน
๑๘.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
โทรศัพท์ (075) 356659, (075) 356565 โทรสาร (075) 344030 
E-mail : Info@sss.ac.th Homepage : www.sss.ac.th