นางนันทิยา ขัมพานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและบุคลากร

 

นางสาวลลิตา รัญจวนจิตร
ส่วนงานผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและบุคลากร

 
 
 
 
 

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
โทรศัพท์ (075) 356659, (075) 356565 โทรสาร (075) 344030 
E-mail : Info@sss.ac.th Homepage : www.sss.ac.th