โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
โทรศัพท์ (075) 356659, (075) 356565 โทรสาร (075) 344030
E-mail : Info@sss.ac.th Homepage : www.sss.ac.th
admin : link_thadnida@hotmail.com