Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 5
  Visits : 939,916
  Today : 325

ผลการแข่งขัน กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม. 1-3

             วันที่ 25-27 มกราคม 2555 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ได้ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม. 1-3 หัวข้อ "สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน"
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ได้ัรับรางวัลดังนี้

1. รางวัลลำดับที่ 4 ในระดับชาติ ได้แก่
 

         - นายขจรศักดิ์           ชัชวาลย์      ชั้น ม.3/14
         - เด็กชายชัยมงคล     นิธิกันทรากร  ชั้น ม.3/14
        

     
1. นายขจรศักดิ์           ชัชวาลย์  ชั้น ม.3/14
     
2. เด็กชายชัยมงคล     นิธิกันทรากร ชั้น ม.3/14