.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 6
  Visits : 1,201,255
  Today : 301

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย สหศึกษาเปิดรับนักเรียนหญิง ชาย ภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนไป - กลับในระดับก่อนประถมศึกษา และนักเรียนประจำในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนราชดำเนิน ตำบล ท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีเนื้อที่ทั้งหมด ดังนี้
แผนกประถมและมัธยม 43 ไร่ 2 งาน
แผนกอนุบาล 10 ไร่
รวมทั้งสิ้น 53 ไร่ 2 งาน
มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ทั้งหมด 20 หลัง บริเวณโดยรอบเป็นชุมชนเมืองอันประกอบด้วย สถานศึกษา กองทัพภาคที่ 4 โรงพยาบาล โรงแรม ธนาคาร เทศบาลเมืองนครนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์
   แผนกก่อนประถมศึกษา (075) 356659
   แผนกประถมศึกษา มัธยมศึกษา(075) 356565
หมายเลยโทรสาร (075)344030
E-mail : Info@sss.ac.th
Homepage : www.sss.ac.th