.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 4
  Visits : 1,170,249
  Today : 219

     
 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาจัดอบรมภาษาอังกฤษแก่ชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนแก่ชุมชนนครศรีธรรมราช
            โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ได้ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมความพร้อมบุคลากรของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา และชุมชนนครศรีธรรมราช  เพื่อก้าวย่างสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน  ยังผลให้เกิดการเข้าใจ รับรู้  เพื่อให้เกิดการปรับตัวและอยู่อย่างมีความสุขภายในปี พ.ศ.2558  โดยเฉพาะด้านการสื่อสารด้วยภาษากลางของภูมิภาคอาเซียน  นั่นคือ “ภาษาอังกฤษ”  ซึ่งได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ (กฎบัตรอาเซียน)  ข้อที่ 34 ระบุว่า “ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ”
           
ดังนั้น โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าศรีธรรมราชศึกษากุมารี AMC สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานแก่บุคลากรในชุมชนนครศรีธรรมราช  ในโครงการ “อบรมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน”  เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2554  ณ  อาคารเรียน 1 ชั้น 3  ห้อง UPPER ROOM  สถานที่ตั้งโครงการ English Programme โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ  ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม  45  คน  จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช  ที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองนครศรีธรรมราช   และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยความร่วมมือของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช นำโดยพันตำรวจเอกธรรมนูญ  ใฝจู : ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช 
        สำหรับการอบรมฯครั้งนี้  จัดขึ้นเป็นครั้งที่  1 โดยมีทีมคณะวิทยากรชาวต่างชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกาและครูชาวไทย ซึ่งเป็นครูสอนประจำการโครงการ English Programme โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  ได้แก่ Mr.Jonathan Brownle , Mr.Mac Hagan และอาจารย์อำไพพรรณ ดวงพัตรา  มาให้ความรู้ท่ามกลางความสนุกสนาน และชื่นชอบจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี         
ในครั้งต่อไปคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม  2554  จึงขอเชิญชวนบุคลากรในชุมชนนครศรีธรรมราชที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรม  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้  ณ  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  และ www.sss.ac.th  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป