.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 4
  Visits : 1,170,246
  Today : 216

 
     
สัมมนาบุคลากรที่มีอายุการทำงาน 1-5 ปี

        โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาได้จัดกิจกรรม "สัมมนาบุคลากรที่มีอายุการทำงาน 1-5 ปี"ี ในวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2554 ณ ระเบียงทรายรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช         สืบเนื่องจากการพัฒนาศัพยภาพของบุคลากรในสถานศึกษาหรือในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ควรเริ่มจากการสื่อสาร การจูงใจ สร้างความรักและความเข้าใจที่ตรงกันตั้งแต่เริ่มต้น การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ความเป็นมาของสภาคริสตจักรในประเทศไทย บทบาทหน้าที่ระเบียบ กฎหมาย สวัสดิการ วัฒนธรรมองค์กรที่ควรทราบ และการระดมความคิด ล้วนเป็นพื้นฐานของการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ สามารถทำงานและร่วมกันพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี
       โครงการ "สัมมนาบุคลากรที่มีอายุการทำงาน 1-5 ปี"ี ได้จัดขึ้นเป็นปีแรก มีคณะครู-เจ้าหน้าที่และกรรมการบริหารโรงเรียนเ้ข้าร่วมทั้งหมด 72 ท่าน โครงการนี้สามารถสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติงาน ความรัก และความสามาัคคีในองค์กรได้เป็นอย่างดี