.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 4
  Visits : 1,170,249
  Today : 219

 

นักเรียนโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครศรีธรรมราช

            

               

              เมื่อวันจันทร์ที่  12  พฤศจิกายน 2555  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  แผนกมัธยมศึกษา  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  โดยอาจารย์จำนงจิตร  สุขสวัสดิ์  ครูสอนประจำรายวิชาท้องถิ่นของเรา   นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  36  ไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน  ณ  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช   เพื่อให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจในประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นนครศรีธรรมราชตั้งแต่สมัยเริ่มแรกการก่อตั้งเมืองนครศรีธรรมราช  รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนครศรีธรรมราชอีกด้วย ขอขอบคุณคุณเฉลิม  จิตรามาศ  : ประชาสัมพันธ์วัดพระมหาธาตุฯ  ที่ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้  ท่ามกลางความสนใจของนักเรียนเป็นอย่างดี