.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,170,249
  Today : 219

 
 

ค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน (ASEAN English Camp)
เมื่อวันเสาร์ที่  16  มิถุนายน  2012 ระหว่างเวลา 8.30 น. – 16.30  น.   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 100 คน ได้แก่โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาจำนวน  50 คน และโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน (ASEAN English Camp)  ณ  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จัดโดยสำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับบรรยากาศแบบเพลินๆ (Play+ Learn = Plearn ) ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  โดยครูอาสาสมัครชาวต่างประเทศจำนวน  10  ท่าน  นำโดยท่านศาสนาจารย์ ดร. Sharon  Bryant  ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานและได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 


 

ภาพบรรยากาศในค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน (ASEAN English Camp)