ใบสมัครประเภทเดี่ยว
ใบสมัครประเภททีม
โครงการประกวด
ผลการประกวด
ภาพกิจกรรม
 

โครงการประกวดร้องเพลงระดับปฐมวัย ระดับภาคใต้
(AMC  The Star Kid Contest 3rd )
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
โดยการสนับสนุนและความร่วมมือกับ
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครศรีธรรมราช
สมาคมศิษย์เก่าศรีธรรมราชศึกษากุมารีเอเอ็มซี และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

 
1.หลักการและเหตุผล
                     ดนตรีเป็นศาสตร์หรือวิชาที่ทำให้เด็กระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาทุกๆด้านของการเจริญเติบโต ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความจำ สังคม ค่านิยม การคิดหาเหตุผล การสร้างสรรค์ การพัฒนากล้ามเนื้อ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การพัฒนาตนเองให้เข้ากับกลุ่ม หรือสภาพแวดล้อมของสังคมต่างๆ ทั้งการแสดงออกทางร่างกาย ความคิด ตลอดจนพัฒนาการทางจิตใจ อารมณ์ และนอกจากนี้ดนตรียังสามารถนำไปสัมพันธ์ เชื่อมโยงหรือบูรณาการกับวิชาการ องค์ความรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ แก่เด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาร่วมกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครศรีธรรมราช สมาคมศิษย์เก่า ศรีธรรมราชศึกษากุมารีเอเอ็มซี และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิชาดนตรีสำหรับเด็ก และต้องการที่จะให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรี ได้มีเวทีแสดงออก จึงได้จัดโครงการประกวดร้องเพลงระดับปฐมวัยระดับจังหวัด ปีที่ 3 (AMC The Star Kid Contest 3rd ) ขึ้น เพื่อสนับสนุนนักเรียน ให้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางด้านการร้องเพลง ตลอดทั้งการแสดงบนเวที ส่งเสริมความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ส่วนหนึ่งเป็นการยกระดับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยทางด้านดนตรี เพื่อเตรียมการรองรับการประกวดเวทีที่ใหญ่ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ หรือในระดับประชาคมอาเซียน

 
2.วัตถุประสงค์

                    2.1. เพื่อเป็นการพัฒนาการทักษะทางด้านการร้องเพลงของนักเรียนระดับปฐมวัย
                    2.2 เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการร้องเพลง การแสดง ได้มีเวทีแสดงออก อย่างสร้างสรรค์
                    2.3. เพื่อให้นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาดนตรี ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน
                    2.4. เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้มีศักยภาพทางด้านดนตรีทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 
3.คุณสมบัติของผู้ประกวด
                    3.1 ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียน
                    3.2 ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 4-6 ปี   (เกิด พ.ศ.2550 – พ.ศ.2552 )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               3.3 ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงตลอดระยะเวลาการประกวดฯ
                    3.4 ผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 เพลง/รายการเท่านั้น
                    3.5 ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนักร้องอาชีพ หรือเป็นศิลปินสังกัดค่ายเพลงมาก่อน
                    **หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น คณะกรรมการการจัดการประกวด จะตัดสิทธิ์การ ประกวดของผู้สมัครทันที**
 
4. .วิธีการสมัคร
                    4.1. ส่งใบสมัคร และหลักฐานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2556 ณ สำนักงานแผนกอนุบาล โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ค่าสมัครให้ชำระเป็นเงินสด
                    4.2.รับสมัครทาง E-mail AMCTHESTARKID@hotmail.com ส่งใบสมัครทาง E-mail พร้อมสแกนเอกสารหลักฐาน แนบไฟล์ ส่งมา เรื่อง "สมัครโครงการ AMC THE STAR KID 3rd" โดยสามารถดาวน์โหลดใบ สมัครได้ที่ www.sss.ac.th พร้อมโทรศัพท์แจ้งที่เบอร์ 075- 356659 ค่าสมัครจะต้องสั่งจ่ายเป็นธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ โดยสั่งจ่าย ในนาม "นางสุจิตรา ณ นคร " (หัวหน้าแผนกอนุบาล) ไม่รับโอนผ่าน บัญชี
                    4.3.รับสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง โครงการAMC THE STAR KID 3rd (แผนกอนุบาล) เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดูวันประทับตราไปรษณีย์ ค่าสมัครจะต้องสั่งจ่ายเป็น ธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ โดยสั่งจ่าย ในนาม "นางสุจิตรา ณ นคร " (หัวหน้าแผนกอนุบาล) ไม่รับโอนผ่านบัญชี
 
5. หลักฐานการสมัคร
                    5.1.ใบสมัคร
                    5.2.คำรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา
                    5.3.สูติบัตร (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
                    5.4.รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด 1 รูป
                    5.5.ค่าสมัครประเภทเดี่ยวคนละ 100 บาท ค่าสมัครประเภททีม ทีมละ 200 บาท
 
6. กติกาการประกวด
 
ประเภทเดี่ยว (เพลงไทยสากล หรือเพลงสากล (ภาษาอังกฤษ ,จีน) )
                    1. ผู้สมัครจะต้องร้องเพลง 1 เพลง จะเป็นเพลงช้าหรือเร็วก็ได้ ที่มีความยาวระหว่าง 3-5 นาที ไม่อนุญาตให้นำบทเพลงมาตัดต่อกัน โดยเพลงที่เลือกจะเป็นแนวเพลง เพลงไทยสากล แนวเพลงสตริง แนวเพลงป๊อป หรือ เพลงสากล ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เท่านั้น ยกเว้นเพลงไทยลูกทุ่ง
                    2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้จัดหาดนตรีประกอบ (Backing Track) ในเพลงที่เลือกร้องมาด้วยตนเอง โดย ให้บันทึกลงแผ่น CD และจะต้องตัดเสียงร้องให้เรียบร้อยมาก่อน หากแผ่นCD ไม่สามารถเปิดได้หรือ มีเสียงร้องต้นฉบับแทรกทางคณะกรรมการจะให้ผู้เข้าประกวดร้องสดโดยไม่ให้ใช้ดนตรีประกอบ
                    3 ผู้สมัครสามารถเลือกร้องเพลงในบันไดเสียงที่เข้ากับตนเอง ไม่ต้องคำนึงถึงเพลงต้นแบบว่าเป็นนักร้องชายหรือหญิงและไม่ประสงค์ให้ผู้สมัครลอกเลียนเสียงหรือวิธีการร้องเพลงของนักร้องต้นแบบ
คณะกรรมการจะพิจารณาวิธีการร้องของผู้สมัคร โดยใช้ความสามารถในการร้องที่เป็นตัวของตัวเอง เป็นหลัก
                    4 เพลงที่ผู้สมัครเลือกร้องทุกเพลงจะต้องไม่เป็นเพลงที่มีคำร้อง ทำนอง ขัดต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมอันดีของชาติ
                    5 ผู้สมัครจะต้องสมัครร้องเดี่ยวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีแดนเซอร์หรือผู้แสดงประกอบใดๆทั้งสิ้น
                    6 เวลาที่ใช้ในการแสดงไม่เกิน 5นาที (จับเวลาตั้งแต่แนะนำตัว)
                    7 การแต่งกายสามารถแต่งกายให้เหมาะสมกับเพลงที่เลือก
 
ประเภททีม (เพลงไทยลูกทุ่ง)
                   1. ทีมผู้สมัครจำนวน 4-6 คน โดยมีนักร้องนำ 1 คน สมาชิกที่เหลือเป็นแดนเซอร์เต้นประกอบการแสดงเพลงที่เลือกจะเป็นเพลงช้าหรือเร็วก็ได้ ความยาวระหว่าง 3-5 นาที โดยสามารถจัดการแสดงได้อย่าง อิสระ
                   2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้จัดหาดนตรีประกอบ (Backing Track) ในเพลงที่เลือกร้องมาด้วยตนเอง โดย ให้บันทึกลงแผ่น CD และจะต้องตัดเสียงร้องให้เรียบร้อยมาก่อน หากแผ่นCD ไม่สามารถเปิดได้หรือ มีเสียงร้องต้นฉบับแทรก ทางคณะกรรมการจะให้ผู้เข้าประกวดร้องสดโดยไม่ให้ใช้ดนตรีประกอบ
                   3 ผู้สมัครสามารถเลือกร้องเพลงในบันไดเสียงที่เข้ากับตนเอง ไม่ต้องคำนึงถึงเพลงต้นแบบว่าเป็น นักร้องชายหรือหญิง และไม่ประสงค์ให้ผู้สมัครลอกเลียนเสียงหรือวิธีการร้องเพลงของนักร้องต้นแบบ คณะกรรมการจะพิจารณาวิธีการร้องของผู้สมัคร โดยใช้ความสามารถในการร้องที่เป็นตัวของตัวเอง เป็นหลัก
                   4 เพลงที่ผู้สมัครเลือกร้องทุกเพลงจะต้องไม่เป็นเพลงที่มีคำร้อง ทำนอง ขัดต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมอันดีของชาติ
                   5 เวลาที่ใช้ในการแสดงไม่เกิน 5นาที (จับเวลาตั้งแต่แนะนำตัว)
                   6 การแต่งกายสามารถแต่งกายให้เหมาะสมกับเพลงที่เลือก

 
7.เกณฑ์การให้คะแนน
ประเภทเดี่ยว
1. แนะนำตัว 5 คะแนน
2. น้ำเสียงและพลังเสียง 20 คะแนน
3. ถูกจังหวะ 10 คะแนน
4.ถูกทำนอง (ตามบันไดเสียง) 10 คะแนน
4. ถูกอักขระ ภาษาชัดเจน 20 คะแนน
5. การถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก 10 คะแนน
6.ท่าทาง ลีลา 10 คะแนน
7.บุคลิกภาพ 5 คะแนน
8.การแต่งกาย 5 คะแนน
9.รักษาเวลา 5 คะแนน
รวม 100 คะแนน
ประเภททีม
1. การนำเสนอที่สร้างสรรค์/สวยงาม 10 คะแนน
2. น้ำเสียงและพลังเสียง 15 คะแนน
3. ถูกจังหวะ 10 คะแนน
4.ถูกทำนอง (ตามบันไดเสียง) 10 คะแนน
4. ถูกอักขระ ภาษาชัดเจน 15 คะแนน
5. ความสามัคคีของทีม 10 คะแนน
6.ท่าทาง ลีลา 10 คะแนน
7.บุคลิกภาพความมั่นใจนักร้องและนักแสดง 5 คะแนน
8.การแต่งกาย 10 คะแนน
9.รักษาเวลา 5 คะแนน
รวม 100 คะแนน

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินการประกวด ถือเป็นที่สุด

 
8. กำหนดการ วันเวลา การประกวด
                   - รับสมัคร วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2556 ณ แผนกอนุบาล โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
                   - ประกวดประเภทเดี่ยว วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 9.00 เป็นต้นไป ณ ลานชั้น2 บิ๊กซี นครศรีฯ
                   - ประกวดประเภททีม วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 เวลา 9.00 เป็นต้นไป ณ ลานชั้น2 บิ๊กซี นครศรีฯ
 
9. รางวัลที่จะได้รับ
ประเภทเดี่ยว  
- รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล ฯพณฯศาสตราจารย์ ดร.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
และ ทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 โล่รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
และ ทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 โล่รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
และ ทุนการศึกษา 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
   
ประเภททีม  
- รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล ฯพณฯศาสตราจารย์ ดร.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
และ ทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 โล่รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
และ ทุนการศึกษา 7,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 โล่รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
และ ทุนการศึกษา 4,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 2,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
   
รางวัลพิเศษ  
- โล่รางวัล AMC THE STAR KID POPPULAR VOTE นักร้องยอดนิยม (ประเภทเดี่ยว)
จากสมาคมศิษย์เก่าศรีธรรมราชศึกษากุมารีเอเอ็มซี จำนวน 1 รางวัล
- โล่รางวัล AMC THE STAR KID POPPULAR VOTE ทีมยอดนิยม (ประเภททีม)
จากสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จำนวน 1 รางวัล
- โล่รางวัลสำหรับ สถาบัน/โรงเรียนที่ส่งนักเรียนประกวดมากที่สุด จากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จำนวน 1 รางวัล
- เกียรติบัตร และของสมนาคุณจากห้างบิ๊กซี สำหรับผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน
- เกียรติบัตรสำหรับอาจารย์ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดจนได้รับรางวัล จำนวน 10 รางวัล