นมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2564

เมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาจัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุม 100 ปี ศรีธรรมราชศึกษา โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย) จุดเทียนถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า อธิษฐานสรรเสริญโมทนาพระคุณ และขอการทรงนำ  ศาสนาจารย์กิตติวุฒิ  ยาปัน ประธานธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 9 ประธานคณะกรรมการบริหารและผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  เผยพระวจนะโดย ผู้ปกครองสุรพงศ์  มิตรกูล ผู้จัดการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่6 ผู้ปกครอง ดร.แสงจันทร์  มิตรกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อธิษฐานเผื่อนักเรียนที่จบหลักสูตร    ผู้ปกครองสุรพงศ์  มิตรกูล  ผู้จัดการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  ปัจฉิมโอวาทแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร  ผู้ปกครอง ดร.แสงจันทร์  มิตรกูล    ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงจิรัฏฐ์  อุดมอัครพล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภท เยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน12 ปี รายการแข่งขัน PTT -​NSDF ลอนเทนนิสพัฒนา​ฝีมือ​ครั้ง​ที่​1​ ภาคใต้​ (หาดใหญ่)​  ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์​  2565  จัดโดยสมาคมกีฬาสอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กชายปณชัย เสรยานนท์ (โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา English Programme) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8  ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภท เยาวชนชายเดี่ยว  รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี  รายการแข็งขันเทนนิสเยาวชน Tennis 10s Junior Circuit ครั้งที่  1 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่  5-6 กุมภาพันธ์ 2565  ของสมาคมกีฬาสอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ณ ศูนย์พัฒนานักกีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี1

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568)จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

พิธีแต่งตั้งกรรมการนักเรียนแผนกมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาจัดพิธีแต่งตั้งกรรมการนักเรียนแผนกมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  จุดเทียนถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า อธิษฐานสรรเสริญโมทนาพระคุณ และขอการทรงนำ ศาสนาจารย์ดร.ลิขนะ พงศาปาน  เผยพระวจนะโดย ศาสนาจารย์ดร.ลิขนะ พงศาปาน  มอบเกียรติบัตรแก่กรรมการนักเรียนโดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน กล่าวให้โอวาทแก่กรรมการนักเรียน ดร.นันทิยา  ขัมพานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนกมัธยมศึกษา